Update:2019-09-25 16:48:55ชม:(786)ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

2. เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการเลือก

- ใบสมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

- ใบสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

3. ใบสมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและ กรรมการ

4 เรื่อง คุณสมบัติของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกและดำเนินการ

5 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกและดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ

6 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกและดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ

7 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

8 เรื่อง สัดส่วนของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

9 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะและของมหาวิทยาลัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-9-25
โดย: rid_lp

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง