Update:2020-08-08 10:59:32ชม:(64)ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 11/2563


วันที่ 8 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ซึ่งมีดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุม พร้มกันนี้นำโดย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมงาน กล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมสภาในการเข้าร่วมประกวดกลุ่มเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ในหัวข้อ "ห่วงโซ่อุปทานเซรามิกลำปาง" ในการนี้อาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายลิขิต ศิริ บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว ซึ่งคว้ารางวัล Silver Award จากการประกวดThailand Research Expo 2020 Award เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-8-8
โดย: rid_lp

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง