Update:2021-03-01 10:19:08ชม:(41)ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยมีดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุม   ซึ่งมีวาระสำคัญคือ การเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในการนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ อาจารย์นุสรา  แสงอร่าม เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดกการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  ไทยสุชาติ  เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  และรองศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2021-3-1
โดย: rid_lp

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง