Update:2019-01-27 14:01:23ชม:(63)ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 มกราคม 2562 โดยมีท่านดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธาน ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้สภามหาวิทยาลัยนำโดยท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับท่านดร.สุชาติ เมืองแก้ว ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลับราชภัฏลำปางครั้งที่ 1/2562 และทางฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป พร้อมกันนี้ ท่านดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่านที่ได้รับเลือกดังกล่าว

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-27
โดย: rid_lp

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง