Update:2019-01-27 14:35:24ชม:(66)ครั้ง
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้กำหนดให้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ทำการลงคะแนนโดยวิธีลับ นับโดยเปิดเผย เพื่อเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คือ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-27
โดย: rid_lp

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง