Update:2019-06-03 10:47:20ชม:(980)ครั้ง
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2562 วันที่ 2 มิถุนายน 2562 โดยมีท่านดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรกรรมการสภาผู้อาวุโส นำโดยรองศาสตราจารย์ สมเกียรติ   สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวนำในพิธี พร้อมเชิญท่านดร.สุชาติ   เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ท่านเฉลิมพล ประทีปะวณิช ท่านประเสริฐ    รัตนไพศาลศรี และท่านประเสริฐ  ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนในพิธีดังกล่าว  ณ ห้องประชุมดอยฝรั่ง 4  ร้านครัวดอยฝรั่งคอฟฟี่แอนด์เรสเตอรองท์ จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-2
โดย: rid_lp

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง