รายงานผลการดำเนินงานตามิติสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามระเบียบวาระ :  
ค้นหาตามปี :  


ระเบียบ
วาระ
เรื่อง
มติสภามหาวิทยาลัย
ประเภทของ
มติสภามหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
1
2
3
4
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
รับทราบ
-
-
-
-
๕.๘ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำไตรมาสที่ ๓
เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำไตรมาสที่ ๓ โดยให้มี การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๗ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ...
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาพ.ศ. ...
เห็นชอบในหลักการโดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร- บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑ แต่งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู เป็นประธานกรรมการ อธิการบดี ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปร
-
-
-
๔.๔ การนำเงินส่งคืนคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
รับทราบ
-
-
-
-
๔.๓ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบ
-
-
-
-
๔.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
รับทราบ
-
-
-
-
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รับทราบ
-
-
-
-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-
-
-
-
-
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-
-
-
-
-
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
รับทราบ
-
-
-
-
๕.๙ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ปัทมา อภิชัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ชัยเนตร ชนกคุณ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ ตั้งแต
-
-
-
-
๕.๘ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๗๓๘ คน และให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๗ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตามเสนอ
-
-
-
-
  จำนวนทั้งหมด 647 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

** หมายเหตุ ประเภทของมติสภามหาวิทยาลัย 
1 = การบริหารงานวิชาการ 
2 = การบริหารงานบุคคล 
3 = การบริหารงบประมาณและการเงิน 
4 = การบริหารงานทั่วไป 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง