รายงานผลการดำเนินงานตามิติสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามระเบียบวาระ :  
ค้นหาตามปี :  


ระเบียบ
วาระ
เรื่อง
มติสภามหาวิทยาลัย
ประเภทของ
มติสภามหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
1
2
3
4
๖.๒ แนวปฏิรูประบบวิจัยในประเทศไทยในช่วง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวปฏิรูประบบวิจัยในประเทศไทยในช่วง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้กำหนดไว้ ๙ ประเด็น ดังนี้ ๑. นโยบายและยุทธศาสตร์ ๒. การสนับสนุนทุกนวิจัย ๓. งบวิจัย ๔. สถาบันวิจัย ๕. บุคลากรวิจัย รับทราบ
-
-
-
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ประธานได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับทราบ
-
-
-
๕.๑๔ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ จำนวน ๔ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์อำนาจ สงวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพ
-
-
-
๕.๑๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยเปลี่ยนแปลงจากศาสตราจารย์สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ เป็นอาจารย์ธนพร หมูคำ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๕.๑๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์ธนพร หมูคำ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ตามเสนอ
-
-
-
๕.๑๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์ Xie Yuan เป็นอาจารย์พร้อมบุญ ศรีหิรัญ รายละ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีน ตามเสนอ
-
-
-
๕.๑๐ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยเปลี่ยนแปลงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน เป็นอาจาร เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตามเสนอ
-
-
-
๕.๙ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามเสนอ
-
-
-
๕.๘ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์ยุทธนา ไวประเสริฐ เป็นอาจารย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมตามเสนอ
-
-
-
๕.๗ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๙๕๓ คน ดังนี้ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศา เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๙๕๓ คน ตามเสนอ
-
-
-
๕.๖ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำไตรมาสที่ ๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำไตรมาสที่ เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำไตรมาสที่ ๓ โดยให้มี การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๕.๕ การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมอบประธานสภาคณาจาร มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ที่ประชุม
-
-
-
๕.๔ การเตรียมการของมหาวิทยาลัยต่อกรณีหลักสูตรครู ๔ ปี ที่คุรุสภาให้ความเห็นชอบ
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเตรียมการของมหาวิทยาลัยต่อกรณีหลักสูตรครู ๔ ปี ที่คุรุสภาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี มอบมหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะครุศาสตร์ รายงานผลการประชุมให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
-
-
-
๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ ประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการ กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจาก
-
-
-
๕.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... รายละ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุง การศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ ที่ประชุม
-
-
-
๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. ...
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรี เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๔.๒ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยสืบเนื่องจากสภามหาว รับทราบ
-
-
-
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย รับทราบ
-
-
-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี ไม่มี
-
-
-
-
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจำนวน ๑๐ ห รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
-
-
-
  จำนวนทั้งหมด 177 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9

** หมายเหตุ ประเภทของมติสภามหาวิทยาลัย 
1 = การบริหารงานวิชาการ 
2 = การบริหารงานบุคคล 
3 = การบริหารงบประมาณและการเงิน 
4 = การบริหารงานทั่วไป 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง