รายงานผลการดำเนินงานตามิติสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามระเบียบวาระ :  
ค้นหาตามปี :  


ระเบียบ
วาระ
เรื่อง
มติสภามหาวิทยาลัย
ประเภทของ
มติสภามหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
1
2
3
4
๕.๑๐ กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแยกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน จำน เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มี การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๕.๓ การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะ ครุศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยสืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล ได้ขอลาออกจากต เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร เป็นกรรมการสภาวิชาการ ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
-
-
-
๕.๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอเปลี่ยนแปลงจากศาสตราจารย์จำเนียร นันทดิลก เ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ
-
-
-
๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
-
-
-
๕.๗ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปรับให้เป็นแผน การ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
-
-
-
๕.๑๐ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำไตรมาสที่ ๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕. เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำไตรมาสที่ ๔ ตามเสนอ
-
-
-
๖.๓ ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ ๑. เพื่อให้การระบุปี พ.ศ. ของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงมีความถูกต้องและชัดเจน มหาวิทยาลัยควรมีหนังสือสอบถามไปยัง เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
-
-
-
๖.๒ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ กองทุน ประกอบด้วย ๑. กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทย เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามเสนอ
-
-
-
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประธานได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับทราบ
-
-
-
๕.๙ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ ๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒. มอบอธิการบดีดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ และให้แจ้ง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วันนั
-
-
-
๕.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์ดวงพร อุ่นจิตต์ อาจารย์ส เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก อาจา เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๕.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลักสูตร หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลักสูตร หมวดที่ ๓ ระบบ การจัดการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลักสูตร หมวดที่ ๓ ระบบการจัด การศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
-
-
-
๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย ๑. นายมาลีราช ปาเต็ล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. นายมงคล สุกใส กรรมการผู้ทรง เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย ๑. นายมาลีราช ปาเต็ล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. นายมงคล สุกใส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๓. นายราชิต ตั้งพระกิตติคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๔. นายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ กรรมการผู้ทรง
-
-
-
๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ในส่วนของสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำ เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ตามเสนอ
-
-
-
๕.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกองทุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ...
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกองทุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕. เห็นชอบให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๑.๒ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางค์นครเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับทราบ
-
-
-
๑.๓ การจัดงานเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ ๖
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีกำหนดจัดงานเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ รับทราบ
-
-
-
๑.๔ การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ก รับทราบ
-
-
-
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาล รับทราบ
-
-
-
  จำนวนทั้งหมด 306 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

** หมายเหตุ ประเภทของมติสภามหาวิทยาลัย 
1 = การบริหารงานวิชาการ 
2 = การบริหารงานบุคคล 
3 = การบริหารงบประมาณและการเงิน 
4 = การบริหารงานทั่วไป 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง