รายงานผลการดำเนินงานตามิติสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามระเบียบวาระ :  
ค้นหาตามปี :  


ระเบียบ
วาระ
เรื่อง
มติสภามหาวิทยาลัย
ประเภทของ
มติสภามหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
1
2
3
4
๕.๒๕ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ขัตติยา ขัติยวรา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒. มอบอธิการบดีดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ขัตติยา ขัติยวรา และให้แ
-
-
-
-
๕.๒๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๒๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๒๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๒๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๒๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๑๓ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกองทุน
เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบและรายงาน ผลการตรวจสอบกองทุนตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ โดยให้มีการ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
-
-
-
-
๕.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตร- บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ บริหารการศึกษา จากฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๗ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ สิ้นไตรมาส ๔
เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ สิ้นไตรมาส ๔ โดยให้มี การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๖ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) (ฉบับปรับปรุง ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
เห็นชอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) (ฉบับปรับปรุง ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
  จำนวนทั้งหมด 726 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

** หมายเหตุ ประเภทของมติสภามหาวิทยาลัย 
1 = การบริหารงานวิชาการ 
2 = การบริหารงานบุคคล 
3 = การบริหารงบประมาณและการเงิน 
4 = การบริหารงานทั่วไป 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง