รายงานผลการดำเนินงานตามิติสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามระเบียบวาระ :  
ค้นหาตามปี :  


ระเบียบ
วาระ
เรื่อง
มติสภามหาวิทยาลัย
ประเภทของ
มติสภามหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
1
2
3
4
๖.๒ แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและ เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุม
-
-
-
๖.๒ แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและ เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุม
-
-
-
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
ประธานได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดในวันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับทราบ
-
-
-
๕.๙ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ จำนวน ๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ ๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ฤทัย พานิช ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ Truong Thi Hang ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ทั้
-
-
-
๕.๘ การแต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีคำสั่งที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งค เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง
-
-
-
๕.๗ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมา เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๕.๖ ขอความเห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖ เห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
-
-
-
๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ ระบบ การจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ร เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๕.๔ ขอความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก ๑๐ คน เป็น ๑๕ เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๕.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเปลี่ยนแปลงจำนวนอาจารย์ประจำห เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้มีการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถขอผู้ขอรับ พ.ต.ก.
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถขอผู้ขอรับ พ.ต.ก. โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการในองค์ประกอบต่า เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมิน ความรู้ความสามารถขอผู้ขอรับ พ.ต.ก. ประกอบด้วย ๑. นายสมเกียรติ อัญชนา เป็นประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เป็
-
-
-
๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเส เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย ๑. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ ๒. นายสมเกียรติ อัญชนา เป็นรองประธานกรรมการ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เป็นกรรมการ
-
-
-
๔.๒ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๘ ราย
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๘ ราย โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ก รับทราบ
-
-
-
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย รับทราบ
-
-
-
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจำนวน ๑๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
-
-
-
๓.๑ รายงานผลการประชุมกรณีหลักสูตร ๔ ปี ที่คุรุสภาให้ความเห็นชอบ
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประชุมกรณีหลักสูตร ๔ ปี ที่คุรุสภาให้ความเห็นชอบ โดยได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้รายงานผลการ รับทราบ
-
-
-
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจำนวน ๑๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
-
-
-
๑.๒ การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลำปาง
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจังหวัดลำปางขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยในการใช้สถานที่เพื่อก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลองและจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระป รับทราบ
-
-
-
๑.๑ สรุปผลการดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษาทั้งหมดจำนวน ๓,๒๑๕ คน ขณะนี้มีนักศึกษาสมัครและรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑,๙๖๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประช รับทราบ
-
-
-
๖.๒ แนวปฏิรูประบบวิจัยในประเทศไทยในช่วง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวปฏิรูประบบวิจัยในประเทศไทยในช่วง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้กำหนดไว้ ๙ ประเด็น ดังนี้ ๑. นโยบายและยุทธศาสตร์ ๒. การสนับสนุนทุกนวิจัย ๓. งบวิจัย ๔. สถาบันวิจัย ๕. บุคลากรวิจัย รับทราบ
-
-
-
  จำนวนทั้งหมด 196 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

** หมายเหตุ ประเภทของมติสภามหาวิทยาลัย 
1 = การบริหารงานวิชาการ 
2 = การบริหารงานบุคคล 
3 = การบริหารงบประมาณและการเงิน 
4 = การบริหารงานทั่วไป 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง