รายงานผลการดำเนินงานตามิติสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามระเบียบวาระ :  
ค้นหาตามปี :  


ระเบียบ
วาระ
เรื่อง
มติสภามหาวิทยาลัย
ประเภทของ
มติสภามหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
1
2
3
4
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
รับทราบ
-
-
-
-
๕.๑๒ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๑. ไม่อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุน
-
-
-
-
๕.๑๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารโรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๐ (ร่าง) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน
เห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๙ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เห็นชอบแต่งตั้งนางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้อำนวยการกองบริการ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๘ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๗ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม
เห็นชอบในหลักการให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร- บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม โดยให้ มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๖ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ ระบบการจัด การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเสนอ ๒. มอบมหาวิทยาลัยแจ้งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีผลงานทางวิชาการ ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
-
-
-
-
๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) (โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) หลักสูตรรัฐประศาสน-ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) (โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๓ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำไตรมาสที่ ๑
เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำไตรมาสที่ ๑ โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ประกอบด้วย ๑. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู ประธานกรรมการ อธิการบดี ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ๓. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการ กรรมการสภา
-
-
-
-
๕.๑ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓๗ คน ตามเสนอ
-
-
-
-
๔.๒ รายงานผลการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏลำปางโอเพ่น ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๑”
รับทราบ
-
-
-
-
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
รับทราบ
-
-
-
-
๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เห็นชอบข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามเสนอ
-
-
-
-
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
-
-
-
-
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-
-
-
-
-
๖.๓ แนวคิดและนโยบายด้านอุดมศึกษา
เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๖.๒ โปรแกรมดูงาน สัมมนา และประชุมสภามหาวิทาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑
รับทราบ
-
-
-
-
  จำนวนทั้งหมด 424 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

** หมายเหตุ ประเภทของมติสภามหาวิทยาลัย 
1 = การบริหารงานวิชาการ 
2 = การบริหารงานบุคคล 
3 = การบริหารงบประมาณและการเงิน 
4 = การบริหารงานทั่วไป 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง