รายงานผลการดำเนินงานตามิติสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามระเบียบวาระ :  
ค้นหาตามปี :  


ระเบียบ
วาระ
เรื่อง
มติสภามหาวิทยาลัย
ประเภทของ
มติสภามหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
1
2
3
4
๖.๒ รายงานการสืบหาข้อเท็จจริง
๑. เห็นชอบรายงานการสืบหาข้อเท็จจริงกรณีการมิได้นำแบบรูปเสาเข็มเจาะไป บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างและกรณีการมิได้นำเอกสารหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงแบบรูปแบบรายการการปรับภูมิทัศน์ (ผังบริเวณก่อสร้าง) ไปบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ มรลป.๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที
-
-
-
-
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
รับทราบ
-
-
-
-
๕.๑๙ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ปวีณา งามประภาสม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญ
-
-
-
-
๕.๑๘ แผนกลยุทธ์การพัฒนางานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
เห็นชอบแผนกลยุทธ์การพัฒนางานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
-
-
-
-
๕.๑๗ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อสลากออมสินพิเศษ
เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาท) เพื่อจัดซื้อสลากออมสินพิเศษ
-
-
-
-
๕.๑๖ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ไม่เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. มอบอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
-
-
-
-
๕.๑๕ ขอความเห็นชอบการแก้ไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เห็นชอบการแก้ไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๔ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๑ ขอความเห็นชอบการปรับแก้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เห็นชอบการปรับแก้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
-
-
-
-
๕.๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ๑. อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง เป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการ ๓. อาจารย์ณรงค์ คชภักดี เป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการ ๔. รอง
-
-
-
-
๕.๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๑. อาจารย์ปริตต์ สายสี เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ ๒. อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ เป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ เป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการ
-
-
-
-
๕.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ ๒. อาจารย์จิระประภา คำราช เป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการ ๓. อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ เป็นกรรมก
-
-
-
-
๕.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร เป็นประธานกรรมการ คณบดี ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว เป็นกรรมการ รองคณบดี ๓. อาจารย์เกศนีย์ อิ่นอ้าย เป็นกรรมการ รองคณบดี ๔. ผู้ช่ว
-
-
-
-
๕.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ เป็นประธานกรรมการ คณบดี ๒. อาจารย์เยาวเรศ ชูศิริ เป็นกรรมการ รองคณบดี ๓. อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง เป็นกรรมการ รองคณบดี ๔. รองศาสตราจารย์สุรกา
-
-
-
-
๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา เป็นประธานกรรมการ คณบดี ๒. อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ เป็นกรรมการ รองคณบดี ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น เป็นกรรมการ รองคณบ
-
-
-
-
๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดำรงวัฒนกูล เป็นประธานกรรมการ คณบดี ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร มีสำลี เป็นกรรมการ รองคณบดี ๓. อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา เป็นกรรมการ รองคณบดี ๔. อ
-
-
-
-
๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ เป็นประธานกรรมการ คณบดี ๒. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม เป็นกรรมการ รองคณบดี ๓. อาจารย์ณัฐวุฒิ ปัญญา เป็นกรรมการ รองคณบดี ๔. รองศาสตราจารย์ไพ
-
-
-
-
๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ๑. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู เป็นประธานกรรมการ อธิการบดี ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร เป็นกรรมการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค
-
-
-
-
  จำนวนทั้งหมด 616 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

** หมายเหตุ ประเภทของมติสภามหาวิทยาลัย 
1 = การบริหารงานวิชาการ 
2 = การบริหารงานบุคคล 
3 = การบริหารงบประมาณและการเงิน 
4 = การบริหารงานทั่วไป 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง