ประมวลภาพและวีดิโอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอ..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอ..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
15 ก.พ.66
2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
18 ม.ค.66
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2565
20 ธ.ค.65
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565
16 พ.ย.65
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565
21 ต.ค.65
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565
28 ก.ย.65
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565
30 ส.ค.65
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565
17 ส.ค.65
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
20 ก.ค.65
2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
04 ก.ค.65

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
11 ก.พ.66
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
28 ม.ค.66
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
21 ม.ค.66
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565
25 ธ.ค.65
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565
12 พ.ย.65
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565
08 ต.ค.65
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2565
10 ก.ย.65
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
14 ส.ค.65
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
08 ก.ค.65
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
11 มิ.ย.65

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง