ประมวลภาพและวีดิโอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 14/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทร..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 14/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทร..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 /2564
17 ธ.ค.64
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2564
17 พ.ย.64
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564
20 ต.ค.64
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
27 ก.ย.64
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
31 ส.ค.64
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564
21 ก.ค.64
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2564
16 มิ.ย.64
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
19 พ.ค.64
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564
05 พ.ค.64
2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
19 เม.ย.64

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 /2564
11 ธ.ค.64
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 /2564
14 พ.ย.64
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564
09 ต.ค.64
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564
10 ก.ย.64
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 /2564
14 ส.ค.64
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2564
10 ก.ค.64
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2564
12 มิ.ย.64
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2564
26 พ.ค.64
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2564
15 พ.ค.64
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2564
10 เม.ย.64

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง