ประมวลภาพและวีดิโอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2563 ..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำป..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอ..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563
17 มิ.ย.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563
20 พ.ค.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
15 เม.ย.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
18 มี.ค.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563
12 ก.พ.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2563
16 ม.ค.63
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2562
19 ธ.ค.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 /2562
22 พ.ย.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 /2562
04 พ.ย.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 /2562
16 ต.ค.62

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2563
14 มิ.ย.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2563
26 พ.ค.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2563
15 พ.ค.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2563
20 เม.ย.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2563
11 เม.ย.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
14 มี.ค.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2563
14 มี.ค.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
18 ม.ค.63
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562
14 ธ.ค.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 /2562
09 พ.ย.62

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง