ประมวลภาพและวีดิโอ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564..
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564..
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 15/2563..
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 15/2563..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 /2563
30 ธ.ค.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 /2563
18 ธ.ค.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 /2563
27 พ.ย.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 /2563
16 พ.ย.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 /2563
28 ต.ค.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2563
28 ก.ย.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563
16 ก.ย.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
28 ส.ค.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563
19 ส.ค.63
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563
15 ก.ค.63

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 /2563
10 ธ.ค.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 /2563
14 พ.ย.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 /2563
10 ต.ค.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2563
12 ก.ย.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 /2563
08 ส.ค.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 /2563
11 ก.ค.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2563
20 มิ.ย.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2563
14 มิ.ย.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2563
26 พ.ค.63
2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2563
15 พ.ค.63

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง