ประกาศมหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องอัตราเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคสำหรับที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยและผู้เช่าพื้นที่หรือร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 17 ส.ค.65
2
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 28 ก.ย.65
3
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมสุนัขหรือแมวให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น พ.ศ. 2565 28 ก.ย.65
4
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 พ.ศ. 2565.pdf 08 ต.ค.65
5
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องแนวปฏิบัติตามมาตรการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พ.ศ. 2565 30 ส.ค.65
6
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบยและมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา 17 มิ.ย.65
7
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 08 มี.ค.65
8
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 20 เม.ย.65
9
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราตอบแทนผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.2565 17 ก.พ.65
10
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 18 พ.ย.64
11
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ กรณีการขับเคลื่อนงานรณรงค์รับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พศ.2564 20 ต.ค.64
12
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภํฏลำปาง เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 27 ก.ย.64
13
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 31 ส.ค.64
14
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบออนไลน์ พ.ศ. 2564 pdf 28 ก.ย.64
15
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2564 27 ก.ย.64
16
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าสอนและค่าสอบของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06 พ.ค.64
17
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 24 พ.ค.64
18
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2564 17 มี.ค.64
19
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานภายใน พ.ศ.2564 14 ก.พ.64
20
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 20 ม.ค.64
21
2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564 20 ม.ค.64
22
2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563 20 ต.ค.63
23
2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินและการกันเงินรายได้เหลื่อมปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08 ก.ย.63
24
2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 19 ส.ค.63
25
2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องการยุบเลิกกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563.jpg 08 ส.ค.63
26
2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 17 ก.ค.63
27
2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 18 มี.ค.63
28
2563
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การส่งข้อเสนอโครงการการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2563 18 มี.ค.63
29
2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2563 18 มี.ค.63
30
2563
ประกาศ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ 18 มี.ค.63
จำนวนทั้งหมด 62 ข้อมูล
  page:[1] 2 3

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง