ประกาศมหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2561
ประกาศเรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ พ.ศ. 2561 21 ก.ย.61
2
2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
3
2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างชั่วคราว 17 ต.ค.61
4
2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 08 ต.ค.61
5
2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 08 ต.ค.61
6
2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการขอเบิกเงิน พ.ศ .2560 16 ส.ค.60
7
2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.2560 26 มิ.ย.60
8
2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตรจารย์ พ.ศ2560 26 มิ.ย.60
9
2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 10 เม.ย.60
10
2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน 16 มี.ค.60
11
2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผลการเลือกรรมการสภามหาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2560 16 มี.ค.60
12
2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เรื่องการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 17 มี.ค.59
13
2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องการมอบเข็มบัณฑิต เข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2559 22 มิ.ย.59
14
2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2559 21 ก.พ.59
15
2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 2558 20 ก.ค.58
16
2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การกำหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร 2558 03 ก.พ.58
17
2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 2557 25 ก.พ.57
18
2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.2557 25 ก.พ.57
19
2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจากหมวดอื่นใดในลักษณะตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2556 20 ก.ย.56
จำนวนทั้งหมด 19 ข้อมูล
  page:[1]

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง