กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2560

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2560

เดือน

ครั้งที่

วันที่ประชุม

การจัดส่งเอกสาร

หมายเหตุ

มกราคม

1

6

กุมภาพันธ์

2
3

11
25

มีนาคม

4

11

เมษายน

5

8

พฤษภาคม

6

21

3 พค.60

 –

มิถุนายน

 7

 10

 –

กรกฎาคม

8

8

 –

 –

สิงหาคม

 9

 19

 –

 –

กันยายน

 10

9

 –

 –

ตุลาคม

 11

 15

 –

พฤศจิกายน

12

11

 –

 –

ธันวาคม

 13

9

 –

 –

***หมายเหตุ***
– อนึง กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรรมการเห็นสมควร
– ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง