คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ก.พ.64
2
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพิ่มเติม) 14 ก.พ.64
3
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพิ่มเติม) 14 ก.พ.64
4
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 09 ม.ค.64
5
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ(สถาบันวิจัย) 09 ม.ค.64
6
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภํกลำปาง (ก.บ.ค.) 09 ม.ค.64
7
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 08 ม.ค.64
8
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 09 ม.ค.64
9
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 09 ม.ค.64
10
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 09 ม.ค.64
11
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานคระกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 ม.ค.64
12
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 09 ม.ค.64
13
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 39/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 10 ธ.ค.63
14
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 ธ.ค.63
15
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 37/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 10 ธ.ค.63
16
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 36/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 10 ธ.ค.63
17
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 10 ธ.ค.63
18
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 พ.ย.63
19
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 พ.ย.63
20
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 32/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 ต.ค.63
21
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 31/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 ต.ค.63
22
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ต.ค.63
23
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 29/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 10 ต.ค.63
24
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพิ่มเติม) 12 ก.ย.63
25
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 26/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ก.ย.63
26
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 25/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 ก.ย.63
27
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 24/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 12 ก.ย.63
28
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 23/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 08 ส.ค.63
29
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิ์การภายในมหาวิทยาลัย 08 ส.ค.63
30
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 08 ส.ค.63
จำนวนทั้งหมด 250 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง