คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 11-2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 21 เม.ย.61
2
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 10-2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 21 เม.ย.61
3
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 9-2561 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ 23 มี.ค.61
4
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 8/2561 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ 19 มี.ค.61
5
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ท่ี่7/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ีว่าง) 19 มี.ค.61
6
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ท่ี่6/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ีว่าง) 19 มี.ค.61
7
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 5/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง 17 ก.พ.61
8
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 4/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 17 ก.พ.61
9
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 3/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง 14 ม.ค.61
10
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.อ.ม.) 14 ม.ค.61
11
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ม.ค.61
12
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 39/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 09 ธ.ค.60
13
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 ธ.ค.60
14
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 37/2560 เรืองแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 ธ.ค.60
15
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 36/2560 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ 28 ต.ค.60
16
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 35/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 ก.ย.60
17
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 34/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ พ.ต.ก. 09 ก.ย.60
18
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 33/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 09 ก.ย.60
19
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 19 ส.ค.60
20
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 31/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 19 ส.ค.60
21
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่30/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 01 ก.ค.60
22
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 29/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 01 ก.ค.60
23
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 28/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 01 ก.ค.60
24
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 27/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 01 ก.ค.60
25
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 26/2560 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ 16 มิ.ย.60
26
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 25/2560 เรื่องแต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 10 มิ.ย.60
27
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 24/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 พ.ค.60
28
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 23/2560เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 พ.ค.60
29
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 22/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 พ.ค.60
30
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 21/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 พ.ค.60
จำนวนทั้งหมด 122 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง