คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 33/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 12 พ.ย.65
2
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 12 พ.ย.65
3
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 31/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 12 พ.ย.65
4
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 30/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 12 พ.ย.65
5
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 29/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิ์การพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 12 พ.ย.65
6
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 12 พ.ย.65
7
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 27/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยืประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 12 พ.ย.65
8
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 26/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 12 พ.ย.65
9
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 08 ต.ค.65
10
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 24/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 08 ต.ค.65
11
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 23/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08 ต.ค.65
12
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 08 ต.ค.65
13
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 21/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 08 ต.ค.65
14
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 20/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ก.ย.65
15
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 19/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 ก.ย.65
16
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 18/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 10 ก.ย.65
17
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 17/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 ก.ย.65
18
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 16/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย.65
19
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 15/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 10 ก.ย.65
20
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 14/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 ก.ย.65
21
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 10 ก.ย.65
22
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 12/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ส.ค.65
23
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 11/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัมนา 14 ส.ค.65
24
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพิ่มเติม) 08 ก.ค.65
25
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 08 ก.ค.65
26
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 11 มิ.ย.65
27
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่7/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 11 มิ.ย.65
28
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 6/2565 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้างานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่1) จากงบประมาณแผ่นดิน 14 พ.ค.65
29
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 5/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกรอบอัตรากำลังประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม) 09 เม.ย.65
30
2565
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 4/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 05 ก.พ.65
จำนวนทั้งหมด 314 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง