คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 28/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง 14 ต.ค.61
2
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 27/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 16 ก.ย.61
3
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 26/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 26 ก.ย.61
4
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 25/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 11 ส.ค.61
5
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิ์การภายในมหาวิทยาลัย 14 ก.ค.61
6
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 23/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 ก.ค.61
7
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 22/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 09 มิ.ย.61
8
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 21/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 09 มิ.ย.61
9
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 20/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 09 มิ.ย.61
10
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 19/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 09 มิ.ย.61
11
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 18/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 09 มิ.ย.61
12
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 17/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 มิ.ย.61
13
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 16/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 09 มิ.ย.61
14
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 15/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 09 มิ.ย.61
15
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 14/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 09 มิ.ย.61
16
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 13/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ พ.ต.ก. 09 มิ.ย.61
17
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 12-2561 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ 28 พ.ค.61
18
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 11-2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 21 เม.ย.61
19
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 10-2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 21 เม.ย.61
20
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 9-2561 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ 23 มี.ค.61
21
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 8/2561 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ 19 มี.ค.61
22
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ท่ี่7/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ีว่าง) 19 มี.ค.61
23
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ท่ี่6/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ีว่าง) 19 มี.ค.61
24
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 5/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง 17 ก.พ.61
25
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 4/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 17 ก.พ.61
26
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 3/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง 14 ม.ค.61
27
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.อ.ม.) 14 ม.ค.61
28
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ม.ค.61
29
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 39/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 09 ธ.ค.60
30
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 ธ.ค.60
จำนวนทั้งหมด 139 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง