คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 9/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งลงโทษ 24 มิ.ย.63
2
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 8/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 20 มิ.ย.63
3
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 7/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ.pdf 20 มิ.ย.63
4
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 6/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 14 มี.ค.63
5
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 5/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 14 มี.ค.63
6
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพิ่มเติม) 14 มี.ค.63
7
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 3/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.อ.ม.)(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 ม.ค.63
8
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 2/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 ม.ค.63
9
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 ม.ค.63
10
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 56/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14 ธ.ค.62
11
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 55/2562 เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 พ.ย.62
12
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 54/2562 เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09 พ.ย.62
13
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 53/2562 เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร(แทนตำแหน่งที่ว่าาง) 09 พ.ย.62
14
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 52/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
15
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 51/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
16
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 50/2562 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
17
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 49/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนวิจัย(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
18
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 48/2562 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.อ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
19
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 47/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 06 ต.ค.62
20
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 46/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
21
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 45/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
22
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 44/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
23
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 43/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
24
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 42/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
25
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 41/2562 เรื่องแต่งตั้งประธาน กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ต.ค.62
26
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 40/2562 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 06 ต.ค.62
27
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 39/2562 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 06 ต.ค.62
28
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 38/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 06 ต.ค.62
29
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 37/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14 ก.ย.62
30
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 36/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฏ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14 ก.ย.62
จำนวนทั้งหมด 209 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง