คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ม.ค.61
2
2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.อ.ม.) 14 ม.ค.61
3
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 39-2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 09 ธ.ค.60
4
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 38-2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 ธ.ค.60
5
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 37-2560 เรืองแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 ธ.ค.60
6
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 36/2560 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ 28 ต.ค.60
7
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 35/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 ก.ย.60
8
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 34/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ พ.ต.ก. 09 ก.ย.60
9
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 33/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 09 ก.ย.60
10
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 19 ส.ค.60
11
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 31/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 19 ส.ค.60
12
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่30/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 01 ก.ค.60
13
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 29/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 01 ก.ค.60
14
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 28/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 01 ก.ค.60
15
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 27/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 01 ก.ค.60
16
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 26/2560 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ 16 มิ.ย.60
17
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 25/2560 เรื่องแต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 10 มิ.ย.60
18
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 24/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 พ.ค.60
19
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 23/2560เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 พ.ค.60
20
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 22/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 พ.ค.60
21
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 21/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 พ.ค.60
22
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 20/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะคุรุศาสตร์(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 พ.ค.60
23
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 19/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาลัยวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 21 พ.ค.60
24
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 18/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาลัยวิทยาลัย(ก.บ.ค.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 พ.ค.60
25
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 11 เม.ย.60
26
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 เม.ย.60
27
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 เม.ย.60
28
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 เม.ย.60
29
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 เม.ย.60
30
2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 เม.ย.60
จำนวนทั้งหมด 113 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง