คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 35/2564 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 09 ต.ค.64
2
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 34/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14 ส.ค.64
3
2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิ์การภายในมหาวิทยาลัย 08 ส.ค.63
4
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 33/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ก.ค.64
5
2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 17/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 14 ก.ค.62
6
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 12 มิ.ย.64
7
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 31/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลุ่มสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 15 พ.ค.64
8
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 15 พ.ค.64
9
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 29/2564 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 15 พ.ค.64
10
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 28/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 15 พ.ค.64
11
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 27/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 15 พ.ค.64
12
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 26/2564 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.อ.ม.) 15 พ.ค.64
13
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 25/2564 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 เม.ย.64
14
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 24/2564 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 10 เม.ย.64
15
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 23/2564 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 เม.ย.64
16
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 เม.ย.64
17
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 เม.ย.64
18
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 20/2564 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิ์การพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 เม.ย.64
19
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 10 เม.ย.64
20
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 มี.ค.64
21
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 27 ก.พ.64
22
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 16/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 27 ก.พ.64
23
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 27 ก.พ.64
24
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 27 ก.พ.64
25
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 27 ก.พ.64
26
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ก.พ.64
27
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพิ่มเติม) 14 ก.พ.64
28
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพิ่มเติม) 14 ก.พ.64
29
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 09 ม.ค.64
30
2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ(สถาบันวิจัย) 09 ม.ค.64
จำนวนทั้งหมด 275 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง