กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2561

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2561

เดือน

ครั้งที่

วันที่ประชุม

การจัดส่งเอกสาร

หมายเหตุ

มกราคม

 1

 17

-

กุมภาพันธ์

2

 7

มีนาคม

 3

 2

เมษายน

 4

5

 10

19

พฤษภาคม

 6

7

 7

22

 –

 –

มิถุนายน

 8

 14

 –

กรกฎาคม

9

10

 10

26

 –

สิงหาคม

11

15

 –

กันยายน

12

13

 3

19

 –

 –

ตุลาคม

 14

 17

 –

 –

พฤศจิกายน

 15

 21

 –

ธันวาคม

16

 19

 –

***หมายเหตุ***
– อนึง กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรรมการเห็นสมควร
– ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3        ของเดือน  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง