ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 14 ธ.ค.60
2
2560
ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 25 ก.พ.60
3
2560
ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ก.พ.60
4
2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 ก.พ.60
5
2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 25 ก.พ.60
6
2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 25 ก.พ.60
7
2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 25 ก.พ.60
8
2559
ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 21 ก.พ.59
9
2555
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวทางการดำเนินการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07 ธ.ค.55
จำนวนทั้งหมด 9 ข้อมูล
  page:[1]

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง