ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม
ตารางสรุปขอใช้ห้องประชุมชั้น 10
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
รายละเอียด
1 กบศ ประชุมกลั่นกรองหลักสูตร 2018-04-20 09:00:00 2018-04-20 12:00:00 ประชุมกลั่นกรองหลักสูตร
2 นิติกร ประชุมยกร่าง 2018-04-21 14:00:00 2018-04-21 14:30:00 ประชุมยกร่าง
3 งานประกันคุณภาพ ประชุมกรรมการขับเคลื่อน 2018-04-19 13:00:00 2018-04-19 16:00:00 ประชุมกรรมการขับเคลื่อน
4 สภามหาวิทยาลัย ประชุมกบม5/2561 2018-04-19 09:00:00 2018-04-19 12:00:00 ประชุมกบม5/2561
5 นโยบายและแผน ประชุมจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 2018-04-03 13:30:00 2018-04-03 12:00:00 ประชุมจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
6 กจ. ประชุมพัฒนาบุคลากร 2018-04-21 14:30:00 2018-04-21 16:00:00 ประชุมพัฒนาบุคลากร
7 สภา ประชุมสภาภายใน 2018-04-10 13:00:00 2018-04-10 16:00:00 ประชุมสภาภายใน
8 นโยบายและแผน ประชุมระบบติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2018-03-28 13:00:00 2018-03-28 16:00:00 ประชุมระบบติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
9 สำนักงานสภา ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4 2018-04-21 09:00:00 2018-04-21 12:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4
10 สำนักงานสภา ประชุมกบม.ครั้งที่ 4 2018-04-10 09:00:00 2018-04-10 12:00:00 ประชุมกบม.ครั้งที่ 4

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง