ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม
ตารางสรุปขอใช้ห้องประชุมชั้น 10
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
รายละเอียด
1 กจ. ประชุมกบค 2018-07-11 13:30:00 2018-07-11 16:00:00 ประชุมกบค
2 นิติกร ประชุมยกร่าง5-61 2018-07-11 09:00:00 2018-07-11 12:00:00 ประชุมยกร่าง5-61
3 สำนักงานสภา กบม.9-61 2018-07-10 09:00:00 2018-07-10 12:00:00 กบม.9-61
4 สำนักงานสภา ประชุมสภาภายใน 2018-07-04 15:00:00 2018-07-04 16:00:00 ประชุมสภาภายใน
5 สำนักงานสภา ประชุมปริญญากิตติมศักดิ์2/61 2018-07-04 13:30:00 2018-07-04 15:00:00 ประชุมพัฒนาบุคลากร
6 กจ. ประชุมพัฒนาบุคลากร 2018-07-03 10:00:00 2018-07-03 13:00:00 ประชุมพัฒนาบุคลากร
7 กจ. ประชุมสวัสดิการภายใน 2018-06-25 13:30:00 2018-06-25 16:00:00 ประชุมสวัสดิการภายใน
8 ประกันคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 2018-06-22 09:00:00 2018-06-22 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
9 เลขาอธิการบดี ประชุมคณบดี 5คณะ 2018-06-21 13:00:00 2018-06-21 16:00:00 ประชุมคณบดี 5คณะ
10 สหกิจศึกษา ประชุมกรรมการสหกิจศึกษา 2018-07-18 13:30:00 2018-07-18 16:00:00 ประชุมกรรมการสหกิจศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง