ข้อบังคับ
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภักลำปาง ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทผู้บริหารแล 2550 27 ก.ค.50
2
2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย ฉ.2 2550 10 มี.ค.50
3
2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฉ.2 2550 10 มี.ค.50
4
2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉ.2)2549 15 ก.ค.49
5
2549
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่2)พ.ศ.2549 19 ส.ค.49
6
2549
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549 15 ก.ค.49
7
2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ครวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี 2548 10 ก.ย.48
8
2548
ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ 2548 10 ก.ย.48
9
2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 2547 14 พ.ย.47
10
2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2547 26 ก.ย.47
11
2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย 2547 14 พ.ย.47
12
2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 2547 26 ก.ย.47
13
2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี 2547 25 ธ.ค.47
14
2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547 09 ต.ค.47
15
2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี 2547 09 ต.ค.47
16
2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2547 15 ส.ค.47
17
2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2547 14 พ.ย.47
18
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ .2561 11 ส.ค.61
19
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 14 ก.ค.61
20
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 12 พ.ค.61
21
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2561 21 เม.ย.61
22
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉับบที่ 3) พ.ศ.2559 21 ก.พ.59
23
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 17 ก.พ.61
24
2561
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2561 14 ม.ค.61
25
2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ.2560 19 ส.ค.60
26
2560
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2560 01 ก.ค.60
27
2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่4) พ.ศ.2560 21 พ.ค.60
28
2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพ.ศ.2560 04 ก.พ.60
29
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 21 ก.พ.59
30
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ. 2559 21 ก.พ.59
จำนวนทั้งหมด 103 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง