ข้อบังคับ
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 14 มิ.ย.63
2
2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 20 เม.ย.63
3
2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 11 เม.ย.63
4
2562
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562 14 ธ.ค.62
5
2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 14 ก.ค.62
6
2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 12 ม.ค.62
7
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ .2561 11 ส.ค.61
8
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 14 ก.ค.61
9
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 12 พ.ค.61
10
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2561 21 เม.ย.61
11
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 17 ก.พ.61
12
2561
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2561 14 ม.ค.61
13
2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ.2560 19 ส.ค.60
14
2560
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2560 01 ก.ค.60
15
2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่4) พ.ศ.2560 21 พ.ค.60
16
2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพ.ศ.2560 04 ก.พ.60
17
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 11 มิ.ย.59
18
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉับบที่ 3) พ.ศ.2559 21 ก.พ.59
19
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 21 ก.พ.59
20
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ. 2559 21 ก.พ.59
21
2559
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริการงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 21 ก.พ.59
22
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2559 21 ก.พ.59
23
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่3) พศ.2559 21 ก.พ.59
24
2559
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การให้เข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ.2559 09 ม.ค.59
25
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 09 ม.ค.59
26
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ2559 09 ม.ค.59
27
2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 12 ก.ย.58
28
2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วย การบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2) พศ.2558 12 ก.ย.58
29
2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดระดับและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่2) พ.ศ.2558 11 ส.ค.58
30
2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 06 ธ.ค.57
จำนวนทั้งหมด 109 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง