ข้อบังคับ
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2565
ข้อบังคับมหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ส. 2565 08 ต.ค.65
2
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565 11 มิ.ย.65
3
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์หลากหลายตำแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2565 14 พ.ค.65
4
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง พ.ศ. 2565 12 มี.ค.65
5
2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 05 ก.พ.65
6
2564
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ฉบับที่ 5 พศ. 2564 11 ธ.ค.64
7
2564
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ.2564 14 พ.ย.64
8
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานและผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 09 ต.ค.64
9
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่6) พ.ศ.2564 14 ส.ค.64
10
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่4) พ.ศ.256 14 ส.ค.64
11
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 10 เม.ย.64
12
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2564 10 เม.ย.64
13
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2564 14 มี.ค.64
14
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดตั้ง การบริหาร และการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2564 14 มี.ค.64
15
2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2564 14 ก.พ.64
16
2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 14 พ.ย.63
17
2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 10 ต.ค.63
18
2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 14 มิ.ย.63
19
2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 20 เม.ย.63
20
2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 11 เม.ย.63
21
2562
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562 14 ธ.ค.62
22
2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 14 ก.ค.62
23
2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 12 ม.ค.62
24
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ .2561 11 ส.ค.61
25
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 14 ก.ค.61
26
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 12 พ.ค.61
27
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2561 21 เม.ย.61
28
2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 17 ก.พ.61
29
2561
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2561 14 ม.ค.61
30
2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ.2560 19 ส.ค.60
จำนวนทั้งหมด 124 ข้อมูล
  page:[1] 2 3 4 5

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง