ข้อบังคับ
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2561
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2561 14 ม.ค.61
2
2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ.2560 19 ส.ค.60
3
2560
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2560 01 ก.ค.60
4
2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่4) พ.ศ.2560 21 พ.ค.60
5
2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพ.ศ.2560 04 ก.พ.60
6
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3) พศ.2559 21 ก.พ.59
7
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ. 2559 21 ก.พ.59
8
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 11 มิ.ย.59
9
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ2559 09 ม.ค.59
10
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 09 ม.ค.59
11
2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 21 ก.พ.59
12
2559
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริการงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 21 ก.พ.59
13
2559
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การให้เข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ.2559 09 ม.ค.59
14
2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดระดับและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่2) พศ.2558 11 ส.ค.58
15
2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วย การบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2) พศ.2558 12 ก.ย.58
16
2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 12 ก.ย.58
17
2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 06 ธ.ค.57
18
2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ .2557 08 ก.พ.57
19
2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดทอนบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557 08 ก.พ.57
20
2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2557 11 พ.ค.57
21
2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2557 19 ก.ค.57
22
2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2557 16 ส.ค.57
23
2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 06 ธ.ค.57
24
2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2556 10 ส.ค.56
25
2556
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ.2556 17 พ.ย.56
26
2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การสอบสวนการพิจารณาทางวินัย พ.ศ .2556 10 ส.ค.56
27
2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2556 04 เม.ย.56
28
2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ .2556 09 ก.พ.56
29
2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 09 ก.พ.56
30
2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2556 14 ก.ค.56
จำนวนทั้งหมด 84 ข้อมูล
  page:[1] 2 3

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง