ระเบียบ
ค้นหา
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ลำดับ
ปี
ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการวิจัยในมุนษย์ พ.ศ. 2562 14 ธ.ค.62
2
2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2562 09 พ.ย.62
3
2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 09 พ.ย.62
4
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561 08 ธ.ค.61
5
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
6
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
7
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
8
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
9
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
10
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
11
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
12
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
13
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
14
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 14 ต.ค.61
15
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2561 12 พ.ค.61
16
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 21 เม.ย.61
17
2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 14 ม.ค.61
18
2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 21 พ.ค.60
19
2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 19 ส.ค.60
20
2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 01 ก.ค.60
21
2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่2)พ.ศ. 2560 10 เม.ย.60
22
2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2559 14 พ.ค.59
23
2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 09 ก.ค.59
24
2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 14 พ.ค.59
25
2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง และให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติการ(พ.ต.ก.)ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ .2559 10 ก.ย.59
26
2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 14 พ.ย.58
27
2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริการศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558 14 พ.ย.58
28
2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 20 ต.ค.58
29
2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2558 02 มิ.ย.58
30
2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2)2558 09 พ.ค.58
จำนวนทั้งหมด 83 ข้อมูล
  page:[1] 2 3

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง