Update:2019-09-12 09:56:55ชม:(23)ครั้ง
เชิญผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เชิญผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-9-12
โดย: rid_lp

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง